รถทันตกรรมเคลื่อนที่ขนาด 12 เมตร มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ขนาด 12 เมตร มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบ 1 ห้อง CT Scan + 2 ห้อง ทันตกรรม + 15 เตียงทันตกรรมภาคสนาม