ผลงานของเรา

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่

รถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่

รถห้องปฏิบัติการแล็ปเคลื่อนที่