รถเอกซเรย์เคลื่อนที่-รถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่_002-1

บริษัท จีดราก้อน ออโต้เทค จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบ
รถมินิบัสเอกซเรย์เคลื่อนที่ (ความยาว 7 เมตร)
ให้กับ บริษัท เซาเทิร์นโปร เมเนจเมนต์ จำกัด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            บริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท เซาเทิร์นโปร เมเนจเมนต์ จำกัด 
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางเราเป็นผู้ผลิต
รถมินิบัสเอกซเรย์เคลื่อนที่มา ณ ที่นี้