รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 7.5 เมตร สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 7.5 เมตร สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คันที่1 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ คันที่2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ